obligatieObligatie

100.00

Koop een obligatie van Brouwerij Egmond.

Voor 100 euro ondersteunt u onze brouwerij en ontvangt u maar liefst 8% rente per jaar, uitgekeerd in bier!

 

Vul hieronder de gegevens van de nieuwe Obligatiehouder in:

Beschrijving

De obligaties kennen de volgende voorwaarden:

I.   De lening is aangegaan voor onbepaalde tijd. Brouwerij Egmond BV geeft ten bewijze
van het bestaan van deze lening een genummerd certificaat uit.
Naast het genummerde certificaat wordt per certificaat een unieke
Broederschapskaart verstrekt.

II.  Het certificaat geeft recht op uitbetaling in natura op basis van een rente van 8%,
tegen de in de winkel geldende consumentenprijs.
De betaling vindt één keer per jaar plaats in of bij de brouwerij, uitsluitend op vertoon
van de Broederschapskaart(en). De certificaathouder wordt minimaal 4 weken tevoren
geïnformeerd over de uitkering dag welke in november of december zal plaatsvinden.

III.  Bij verhindering kan de rente tot en met februari van het daaropvolgende jaar worden
geïnd tijdens openingstijden van de brouwerijwinkel.

IV.  Aflossing geschiedt op initiatief van een der partijen, met een opzegtermijn van 3
maanden met dien verstande dat de geldnemer aflossing mag weigeren indien in het
betreffende kalenderjaar reeds meer dan 10% van het totaal der leningen aan
particulieren is ingelost, aan te tonen door inzage in het deelnemersregister.

V.   Het certificaat krijgt de symbolische naam “Obligatie” en houder ervan draagt de
eveneens symbolische eretitel “lid van de Broederschap Sancti Adalberti”.
Van een vereniging in de zin der wet is geen sprake.

VI.  De uitgegeven certificaten van lening worden geregistreerd in het
Broederschapsregister.
Hierin wordt per certificaat de volgende gegevens geregistreerd.
*Nummer van het certificaat
*Uitgiftedatum
*Naam en voorletters van de eigenaar (lid van de Broederschap Sancti Adalberti)
*E-mail adres van de eigenaar
*Uitgekeerde rente per rentejaar vanaf 2019

VII. Het is de eigenaar toegestaan zijn/haar certificaat over te dragen aan een ander
persoon. Deze nieuwe eigenaar kan zijn rechten, samenhangend met de lening pas
uitoefenen nadat de registratie is aangepast en een nieuwe Broederschapskaart is
verstrekt, waarbij de oude Broederschapskaart wordt ingenomen. De vorige eigenaar
of de nieuwe eigenaar dient hiervoor contact op te nemen met Brouwerij Egmond
(obligaties@brouwerijegmond.nl)

VIII. Een lid van de Broederschap heeft op vertoon van de Broederschapskaart recht op
een korting bij aankopen in de brouwerijwinkel en het proeflokaal. De hoogte van de
korting wordt door Brouwerij Egmond jaarlijks bepaald.

IX.  Communicatie met leden van de Broederschap vindt in beginsel plaats via het email
adres als opgenomen in het Broederschapsregister.

X.  Voor vragen en opmerkingen kunnen de leden contact opnemen met de Brouwerij via
het emailadres obligaties@brouwerijegmond.nl